واجبات نماز- احکام نماز- مستحبات سجده- جلسۀ 1 ( دوشنبه، 17 ارديبهشت 1397 )
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی السجود- احکام سجده- مستحبات سجده- جلسۀ 1
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار