معنای اصطلاحی امر- شرایط علو و استعلا در امر- جلسۀ 3 ( چهارشنبه، 19 ارديبهشت 1397 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار