واجبات نماز- احکام سجده- مستحبات سجده- جلسۀ 3 ( چهارشنبه، 19 ارديبهشت 1397 )
    عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی السجود- احکام سجده- مستحبات سجده- جلسۀ 3
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار