واجبات نماز- احکام سجده- مکروهات سجده- مسئلۀ 1 و 2و 3 و 4 و 5 ( شنبه، 22 ارديبهشت 1397 )
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی السجود- احکام سجده- مستحبات سجده- مکروهات سجده- مسئلۀ 1 و 2 و 3 و 4 و 5
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار