واجبات نماز- احکام سجده‌های واجب- سجدۀ تلاوت- مسئلۀ 1 و 2 و 3 و 4 ( يکشنبه، 23 ارديبهشت 1397 )
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی السجود- احکام سجده‌های واجب- سجدۀ تلاوت- مسئلۀ 1و 2 و 3 و 4
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار