واجبات نماز- احکام سجده‌های واجب- سجدۀ تلاوت- مسئلۀ 5 و 6 و 7 و 8 ( دوشنبه، 24 ارديبهشت 1397 )
    عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی السجود- احکام سجده‌های واجب- سجدۀ تلاوت- مسئلۀ 5 و 6 و 7 و 8
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار