واجبات نماز- احکام سجده‌های واجب - سجده‌های تلاوت - مسئله‌های 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 ( سه‌شنبه، 25 ارديبهشت 1397 )
    عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی واجبات الصلاة - فصل فی السجود- احکام سجده‌های واجب- سجدۀ تلاوت- مسئلۀ 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار