احکام قنوت نماز- جلسۀ 3 ( دوشنبه، 5 شهريور 1397 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی القنوت - احکام قنوت نماز - جلسۀ 3
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار