احکام قنوت نماز - مسئلۀ 1 و 2 و 3 ( سه‌شنبه، 6 شهريور 1397 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی القنوت - احکام قنوت نماز - مسئلۀ 1 و 2 و 3
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار