دلالت امر بر مرّه یا تکرار - جلسۀ 4 ( يکشنبه، 4 شهريور 1397 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار