احکام قنوت نماز - مسئلۀ 4 و 5 و 6 و 7 ( شنبه، 10 شهريور 1397 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی القنوت - احکام قنوت نماز - مسئلۀ 4 و 5 و 6 و 7
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار