احکام قنوت نماز - مسئلۀ 4 و 5 و 6 و 7 ( شنبه، 10 شهريور 1397 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی القنوت - احکام قنوت نماز - مسئلۀ 4 و 5 و 6 و 7
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار