احکام قنوت نماز - مسئلۀ 10 و 11 ( دوشنبه، 12 شهريور 1397 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی القنوت - احکام قنوت نماز - مسئلۀ 10 و 11
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار