احکام تعقیبات نماز - جلسۀ 2 ( چهارشنبه، 4 مهر 1397 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی التعقیب - احکام تعقیبات نماز - جلسۀ 2
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار