احکام تعقیبات نماز - جلسۀ 2 ( چهارشنبه، 4 مهر 1397 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی التعقیب - احکام تعقیبات نماز - جلسۀ 2
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار