مبطلات نماز- مسئلۀ 19 و 20 ( دوشنبه، 23 مهر 1397 )
عروة الوثقی - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 19 و 20
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار