تقسمات واجب - واجب مطلق و مشروط - جلسۀ 1 ( دوشنبه، 23 مهر 1397 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار