تقسیمات مقدمه - اشکالات مقدمۀ متأخر - جلسۀ 3 ( چهارشنبه، 25 مهر 1397 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار