مبطلات نماز - مسئلۀ 28 و 29 ( دوشنبه، 30 مهر 1397 )
عروة الوثقی - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 28 و 29
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار