مبطلات نماز - مسئلۀ 32 ( چهارشنبه، 2 آبان 1397 )
    عروة الوثقی - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 32
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار