تقسیمات واجب- واجب مطلق و مشروط- جلسۀ 4 ( شنبه، 28 مهر 1397 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار