تقسیمات واجب - واجب مطلق و مشروط - جلسۀ 5 ( يکشنبه، 29 مهر 1397 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار