تقسیمات واجب - واجب نفسی و واجب غیری - جلسۀ 2 ( يکشنبه، 27 آبان 1397 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار