تقسیمات واجب - واجب نفسی و واجب غیری - جلسۀ 3 ( دوشنبه، 28 آبان 1397 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار