تقسیمات واجب - واجب نفسی و واجب غیری - جلسۀ 4 ( سه‌شنبه، 29 آبان 1397 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار