تقسیمات واجب - واجب نفسی و واجب غیری - جلسۀ 5 ( چهارشنبه، 30 آبان 1397 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار