تقسیمات واجب - واجب نفسی و واجب غیری - جلسۀ 7 ( دوشنبه، 5 آذر 1397 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار