مبطلات نماز - مسئلۀ 43 و 44 ( سه‌شنبه، 6 آذر 1397 )
عروة الوثقی - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 43 و 44
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار