فضیلت شب و روز جمعه ( چهارشنبه، 14 آذر 1397 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه - فضیلت شب و روز جمعه
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار