فضیلت شب و روز جمعه ( چهارشنبه، 14 آذر 1397 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه - فضیلت شب و روز جمعه
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار