احکام نماز جمعه - جلسۀ 1 ( شنبه، 17 آذر 1397 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعة - احکام نماز جمعه - جلسۀ 1
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار