احکام نماز جمعه - جلسۀ 6 ( شنبه، 24 آذر 1397 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعة - احکام نماز جمعه - جلسۀ 6
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار