احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 3 ( دوشنبه، 3 دی 1397 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 3
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار