احکام نماز جمعه- شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 5 ( شنبه، 8 دی 1397 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 5
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار