احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 7 ( دوشنبه، 10 دی 1397 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 7
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار