احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 8 ( سه‌شنبه، 11 دی 1397 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 8
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار