احکام نماز جمعه- شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 11 ( يکشنبه، 16 دی 1397 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 11
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار