احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 21 ( چهارشنبه، 3 بهمن 1397 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 21
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار