احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 22 ( شنبه، 6 بهمن 1397 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 22
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار