احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 24 ( دوشنبه، 8 بهمن 1397 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 24
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار