احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 26 ( چهارشنبه، 10 بهمن 1397 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 126
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار