احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 28 ( يکشنبه، 14 بهمن 1397 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 28
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار