احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 39 ( شنبه، 4 اسفند 1397 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 39
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار