احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 40 ( يکشنبه، 5 اسفند 1397 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 40
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار