احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 41 ( دوشنبه، 6 اسفند 1397 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 41
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار