واجب مطلق و واجب موقت - جلسۀ 2 ( دوشنبه، 6 اسفند 1397 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار