احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 43 ( چهارشنبه، 8 اسفند 1397 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 43
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار