احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط عدد - جلسۀ 2 ( يکشنبه، 12 اسفند 1397 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط عدد - جلسۀ 2
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار