احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط عدد - جلسۀ 3 ( دوشنبه، 13 اسفند 1397 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه -شرط عدد - جلسۀ 3
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار