احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط عدد - جلسۀ 8 ( شنبه، 25 اسفند 1397 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط عدد - جلسۀ 8
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار