احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 2 ( دوشنبه، 27 اسفند 1397 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 2
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار