احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 3 ( شنبه، 17 فروردين 1398 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 3
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار