احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 7 ( چهارشنبه، 21 فروردين 1398 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - جلسۀ 7
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار